Statut Przedszkola

>> Pobierz statut

ROZDZIAŁ I
OSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1080 z późn zm.)

NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU

1. Nazwa brzmi: Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny RECEPTOREK
2. Adres: 93-487 Łódź, ul. Beczkowa 10/12
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.
4. Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
5. Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Porada

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

1. Punkt przedszkolny jest czynny codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.00 – 15.00.
2. Rok szkolny w punkcie przedszkolnym rozpoczyna się z dniem: 01 września każdego roku.
3. Punkt przedszkolny każdorazowo do 01 września ogłasza dni wolne na dany rok przedszkolny, które umieszczane są na tablicy ogłoszeń placówki. Przerwa wakacyjna rozpoczyna się od 01 sierpnia i trwa trzy tygodnie.
4. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo.
5. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie.
6. Koszty działalności punktu przedszkolnego pokrywane są z:
a. stałych opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
b. z dotacji gminnych przysługujących na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy.
7. Opłata stała za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w umowach zawartych z rodzicami.
8. Opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym pobierana jest z góry, do 5-tego dnia każdego miesiąca.
9. Wysokość opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców oraz możliwość i tryb jej zmian ustalane są indywidualnie z każdym rodzicem/opiekunem dziecka w Umowie dotyczącej:
„Przyjęcia dziecka do Niepublicznego Integracyjnego Punktu Przedszkolnego RECEPTOREK” regulującej wszystkie sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego.
10. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:
– Rodzice zalegają z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).
– Dziecko stwarza zagrożenie dla innych dzieci.
– Innych okoliczności
11. Dzieci przebywające w punkcie przedszkolnym są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem przedszkola jest:
-Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
-Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
2. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
3. Placówka stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
4. Zadaniem punktu przedszkolnego jest:
– Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania.
– Zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
– Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
– Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu , spełniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzonego przez MEN.
– Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowywaniu i nauczaniu dzieci.
– Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
– Organizowanie w razie potrzeby rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty, a jego treści są ze sobą integralnie powiązane.
6. Punkt przedszkolny udziela dzieciom również pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, sensorycznej, dogoterapeutycznej, etc, w ramach innych zajęć, terapii oraz konsultacji ze specjalistami z wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Pomoc ta jest udzielana rodzicom nieodpłatnie oraz stanowi bieżący wydatek punktu przedszkolnego.
7. W punkcie przedszkolnym nie prowadzi się badań lekarskich, ani stomatologicznych. Badania te należą do obowiązków rodziców.
8. Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy terapeutyczno – edukacyjnej (Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne na podstawie tzw. diagnozy funkcjonalnej dziecka testem: PEP – R, ang. Psychoeducational – Profile).
9. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowankowie mają prawo do:
– Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników.
– Bezpiecznych warunków pobytu w punkcie przedszkolnym, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych.
– Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia.
– Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
2. Wychowankowie maja obowiązek:
– Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych
– Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się.
– Przestrzegania zasad panujących w grupie a także zasad higieny i czystości.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice mają prawo do:
– Dostępu do wszelkich informacji dot. organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci
– Rzetelnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka
– Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych
2.Rodzice maja obowiązek:
– Przestrzegania niniejszego statutu.
– Poszanowania godności dziecka.
– Wzmacniania wysiłków placówki skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
– Informowaniu w przypadku nieobecności dziecka w placówce, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
– Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego.
– Angażowania się jako partner w działania placówki.
– Informowania nauczycieli o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
– Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
– Spotykania się z nauczycielem na zebraniu ogólnym bądź na spotkaniu indywidualnym.
3. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania:
– Dziecko może być przyprowadzane i odebrane z punktu przedszkolnego wyłącznie przez rodziców lub osobę, która ma do tego pisemne upoważnienie na formularzu przyjęcia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
– Dziecko chore nie może być przyprowadzane do przedszkola.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
– Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci
– Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce
– Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka
– Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć otwartych
– Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi
– Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze
2.Nauczyciele mają za zadanie:
– Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią
– Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w placówce i poza budynkiem przedszkola
– Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego
– Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
– Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
– Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie
– Udzielanie rodzicom i opiekunom informacji o postępach ich dzieci i wspieranie ich w działalności wychowawczej
3. Obowiązki nauczyciela
– Prowadzenie dokumentacji punktu przedszkolnego, w tym dziennika zajęć i kart obserwacji pedagogicznych
– Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
– Udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienia dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
– Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
– Dzieci przebywające w placówce są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy.
– Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w placówce są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
– Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
– Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
– Nauczycielka ma do pomocy osobę na stanowisku asystenta nauczyciela, która jest upoważniona do opieki nad dziećmi w razie nieobecności nauczycielki, w razie konieczności nagłego opuszczenia przez nią dzieci.
– W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad nim. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka.
– W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników placówki bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
– W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
– Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
– Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Punkt przedszkolny prowadzi oraz przechowuje stosowną dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut punktu przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców.

Opracowała osoba prowadząca:
Agnieszka Porada