METODA TOMATISA

Profesor Alfred A. Tomatis - ceniony francuski neurolog, otolaryngolog i foniatra, dzięki swoim trafnym obserwacjom i podejmowanym działaniom, przyczynił się do rozwoju Metody Tomatisa, znanej dziś także jako „trening audio-psycho-lingwistyczny”, „trening uwagi słuchowej”, czy „stymulacja słuchowa”. Głównym założeniem metody jest wzmacnianie i rozwój złożonych funkcji słuchowych, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę koncentracji i uwagi, podniesienie efektywności uczenia się, wzmocnienie umiejętności językowych i komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności i poprawę jakości zachowań społecznych u osób, które z tej metody korzystają.W grupie ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej, w tym Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder) mogą znaleźć się dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z nawracającymi zapaleniami uszu (deprywacja słuchowa), po urazie emocjonalnym i traumach oraz czynnikach stresogennych na każdym etapie rozwoju, z zaburzeniami mowy (np. jąkaniem), wadami wymowy, z zaburzeniami głosu, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z dysleksją i dysgrafią, z rozmaitym zakresem trudności szkolnych (objawiających się trudnościami w nauce, przystosowywaniu do norm, standardów), z nadpobudliwością ruchową, ADHD, z zespołem Aspergera, z autyzmem, z wadami genetycznymi i rozwojowymi, zaburzeniami funkcjonalnymi, nabytymi uszkodzeniami struktur korowych (mikrouszkodzenia, afazja), z problemami w komunikacji i werbalizacji swoich myśli, z trudnością w opanowywaniu nauki języków obcych, w zaburzeniach integracji sensorycznej i w trudnościach związanych z opóźnieniami mowy w wielojęzyczności.-Metoda Tomatisa okazała się szczególnie efektywna, stosowana w trudnościach związanych z zaburzeniami uwagi, mowy, koncentracji, z problemami natury koordynacji sensomotorycznej, a także w dysleksji i w autyzmie.
-W przypadku dorosłych terapię Tomatisa stosuje się z wysoką efektywnością w leczeniu depresji, w asymilacji i integracji języków obcych, nauce akcentu i wymowy właściwej językom obcym oraz w kształceniu i udoskonalaniu zdolności komunikacyjnych - także w sytuacjach, gdy nastąpiła ich utrata (np. w afazji). Szczególnie skuteczna u tych, dla których głos i słuch stanowią narzędzie pracy: dziennikarzy, muzyków, śpiewaków, aktorów, osób publicznych. Istotną korzyścią jest ta związana z „zyskami psychologicznymi”: u osób, które stosowały metodę Tomatisa obserwuje się wzrost pewności siebie, motywacji, energii, jasności umysłu i lepszego samopoczucia.


Aktualnie Metoda Tomatisa stosowana jest już w ponad 250 ośrodkach stymulacji słuchowej na całym świecie, gdzie wdrażana jest jako metoda wspomagająca przez wybitnych, doświadczonych i dyplomowanych specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii. Zgodę na stosowanie Metody Tomatisa oraz używanie jej nazwy i znaków towarowych mają jedynie wybrane ośrodki zatwierdzone przez Tomatis Developpement SA. Jest to organizacja sprawująca główny nadzor nad Metodą Tomatisa na całym świecie. Certyfikowani terapeuci tej metody, którzy zdali odpowiednie egzaminy, mają obowiązek ciągłego i ukierunkowanego podnoszenia swoich kwalifikacjiI ETAP

14 dni po 80 minut
1650 zł 14 dni po 80minut
  • Przerwa 3-4 tygodnie
  • Test kontrolny 100 zł
Popularne

II ETAP

14 dni po 80 minut
1650 zł 14 dni po 80minut
  • Przerwa 4-6 tygodnie
  • Test kontrolny 100 zł
Popularne

III ETAP

14 dni po 80 minut
1650 zł 14 dni po 80minut
  • Test kontrolny gratis
Popularne

zapraszamy do kontaktu

Adres

Beczkowa 10/12
93-487 Łódź

Telefon

+48 601 271 063

Email

gabinety@receptor-terapia.pl